Universitat Rovira i Virgili

Què és el Centre d'Estudis Hispànics?

La Universitat Rovira i Virgili (URV) acumula una llarga experiència en l’acollida d’alumnes internacionals i és un referent, entre d’altres àmbits de coneixement, en l’ensenyament de l’espanyol.

En un context mundial caracteritzat per la demanda creixent per aprendre espanyol, el Centre d’Estudis Hispànics (CEH) ofereix un catàleg formatiu basat en l’excel·lència i l’especialització dels continguts, que fomenta l’enriquiment cultural mutu i complementa l’atractiu del territori amb la resta d’ensenyaments de la URV.

La URV és una de les quatre universitats espanyoles nomenades Entitat Avaluadora per l’Instituto Cervantes. Les seves activitats en l’ensenyament d’espanyol per estrangers es fonamenten sobre el Marc comú europeu de referència per les llengües (MCER) del Consell d’Europa.

L’oferta formativa del CEH de la URV va des de la formació específica de professorat d’espanyol com a llengua estrangera (ELE) fins a diferents modalitat de cursos de formació en llengua i cultura hispànica per estudiants internacionals, passant per la possibilitat de realitzar vacances lingüístiques en un marc d’interès turístic internacional.

Avaluació a centres (SELE)

La Universitat Rovira i Virgili (URV) és una de les cinc institucions -la única de les universitats catalanes-, reconeguda com a Entitat Avaluadora de l’Instituto Cervantes, una institució pública i oficial del Govern espanyol que té entre d’altres funcions "promoure universalment l’ensenyament, l’estudi i l’ús de l’espanyol". Aquesta tasca es du a terme des del seu Servicio de Evaluación de Lengua Española (SELE).

D’acord amb aquesta institució, la URV s’encarrega d’elaborar els Dictàmens de Qualitat que són necessaris per a què un centre que ofereix ensenyament de llengua espanyola sigui reconegut com a Centre Acreditat de l’Instituto Cervantes.